NIEUWS

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen Verbeteren van de mogelijkheden om dierlijke mest in de akkerbouw in te zetten, draagt bij aan de visie van het ministerie van LNV om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat stelt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw. Deze week gaf Van Wenum tijdens een sectoravond in Arnhem

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen De gezamenlijke mestsector heeft de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Met ondertekening van de gedragscode geven veehouders, mestverwerkers, transporteurs, loonwerkers en andere partijen in de mestketen aan dat zij volgens de regels mest produceren, transporteren, aanwenden en/of verwerken. De ondertekening van KeurMest® is vrijwillig, maar in

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen Eindelijk regen, maar hoe nu bemesten? Wanneer de grasmat verdroogd is, kan de bemesting voor de rest van het seizoen beperkt blijven tot een kleine gift dierlijke mest. Op beregende percelen, of percelen die een goede vochtvoorziening hebben, kan de bemesting op veengronden beperkt worden tot

  • Nederlandse Melkveehouders Vakbond wil verruiming uitrijseizoen Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft minister Schouten verzocht om het uitrijseizoen voor mest te verruimen tot half oktober voor alle gronden. Dit in verband met de aanhoudende droogte. Ter voorkoming van nutriëntenverlies uit mest en nitraatvergiftiging bij koeien. De brief die de Vakbond schrijft aan minister Schouten: Geachte minister Schouten,

  • ‘Pak die mest nu eens structureel aan’ Door te kiezen voor omwisseling van varkens- naar rundveerechten en eisen te stellen aan de kopers worden zowel de varkens- als de rundveehouderij sterkere sectoren. Het door de overheid al uitgetrokken geld volstaat. Het moet alleen anders ingezet worden. Waarom kunnen boerin Agnes en boer Frans niet meer

  • AANDACHTSPUNTEN BIJ FOSFAATREDUCTIEREGELING! Ben je melkveehouder en ondernemer in 2017? Dan kunnen een aantal (overheids)maatregelen beperkend werken. Het fosfaatreductieplan kan als een beperking worden gezien, maar biedt mogelijkheden om te benutten. Wees daarom alert en spreek je ondernemerscapaciteiten aan! Onderstaand een aantal tips om de mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Waar let je op

  • KORTEN OP FOSFAATRECHTEN OP DRIE MANIEREN Grondgebonden bedrijven ontzien Aanvankelijk gold de generieke korting voor alle bedrijven, maar door brede steun voor een wijzigingsvoorstel van ChristenUnie en D66 worden grondgebonden bedrijven volledig ontzien bij de generieke korting. Bovendien worden bedrijven met een klein fosfaatoverschot niet verder gekort dan tot ze grondgebonden zijn. Hogere korting intensieve

  • WAGENINGEN UR HEEFT GISTEREN ALSNOG DE OMSTREDEN RUWE AMMONIAKDATA OVERHANDIGD AAN ONDERZOEKSJOURNALISTE GEESJE ROTGERS. Rekenmodel grondgebonden veehouderij Aan dit rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend, er wordt slechts een indicatie gegeven op basis van uw eigen gegevens . Door wijzigingen in bijv. de regelgeving kunnen er andere uitkomsten mogelijk zijn. Het rekenmodel is gebaseerd op

  • WAGENINGEN UR HEEFT GISTEREN ALSNOG DE OMSTREDEN RUWE AMMONIAKDATA OVERHANDIGD AAN ONDERZOEKSJOURNALISTE GEESJE ROTGERS. Die acht de gegevens op het eerste gezicht bruikbaar. Het onderzoeksinstituut ging overstag nadat Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds zich negatief uitliet over de brief van Minister Schouten en dreigde met één of meerdere juridische procedures. In de Kamerbrief werd nog

  • Kamer wil ontheffing pluimveerechten bij mestverwerking De Tweede Kamer wil dat pluimveehouders die langjarige mestverwerkingscontracten hebben een individuele ontheffing kunnen krijgen voor productierechten. Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, D66, CU, SGP, Denk, 50Plus en FvD stemden in met een motie van CDA en ChristenUnie. Jaco Geurts en Carla Dik-Faber vragen in de motie minister Schouten