NIEUWS

  • Het rapport van de Taskforce Verdienvermogen bevat enkele interessante denkrichtingen, maar legt verder vooral de uitdagingen rondom verdienvermogen van kringlooplandbouw bloot. Dat melden LTO Nederland, POV en NAJK in een gezamenlijke reactie op het rapport. Zij hebben vooral zorgen om het gelijke speelveld en het dwingende sturingsmodel. De Taskforce Verdienvermogen is ingesteld door het ministerie

  • Boeren bij Natura 2000-gebieden die willen blijven boeren, moeten door kunnen gaan. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in een toelichting op de stikstofaanpak van het kabinet. In de gebiedsgerichte aanpak die het kabinet voorstaat, gaat de aandacht eerst uit naar boeren die al plannen hebben om te stoppen. De focus ligt daarbij op verouderde bedrijven

  • Op de site van RVO is de nieuwste handreiking bedrijfsspecifieke excretie (BEX) gepubliceerd. De nieuwste bijbehorende software is te downloaden via de excretiewijzer op de WUR-site. Het ministerie van LNV en de sector hebben in 2006 in samenspraak de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee’ (Handreiking BEX) laten ontwikkelen. De melkveehouder kan deze in het kader van

  • Grasveredelingsbedrijf Barenbrug werkt aan een nieuw soort voedergras waarbij koeien substantieel minder methaan uitstoten. Dat meldt het Financieele Dagblad. Barenbrug verwacht dat het gras ertoe leidt dat koeien buiten in de wei circa 10 procent minder methaan produceren. Het gras zou over een jaar of zes op de markt kunnen komen, verwacht Barenbrug-directeur JohnThijssen. Koeien

  • LTO Noord is verrast door de uitspraak over het Nederlandse stikstofbeleid. De Raad van State bepaalde vandaag dat dat beleid in strijd is met Europese natuurwetgeving. “We hadden niet verwacht dat het PAS helemaal zou worden afgeschoten. Dit betekent nogal wat”, zegt regiovoorzitter Trienke Elshof. Voor veel veehouders breekt een onzekere tijd aan. Ontwikkelingsplannen van

  • Zowel in de akkerbouw als in de melkveehouderij behalen duurzame voorlopers de beste bedrijfsresultaten. Dat blijkt uit onderzoek naar duurzame voorlopers van Amelie Weber, masterstudent aan Wageningen University & Research. Voor de akkerbouw vergeleek Weber de resultaten van Veldleeuweriktelers met het landelijk gemiddelde en bij melkveehouders zette zij de resultaten van de deelnemers aan Koeien

  • Mestkelders zijn brandbare gasbommen. Dichte vloeren versterken dit gevaar. Mestgasdeskundige Jetty Middelkoop windt er geen doekjes om. Na meerdere explosies in stallen door vermoedelijk exploderende mestgassen, liggen emissiearme vloeren in melkveestallen onder een vergrootglas. Hoe groot zijn de gevaren en wat zijn oplossingen? Incidenten met mestgassen in stallen lopen geregeld met een sisser af en

  • Het mestbeleid moet op de schop. Alle opties staan open. De ruimte om fors te veranderen is te klein. Het huidige mestbeleid is ondanks de roep om aanpassing wél effectief. Zo is de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd. In veel regio’s wordt de milieunorm van 50 milligram nitraat per liter in het bovenste grondwater gehaald. Die norm

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen Afhankelijk van de weers-, gewas en bodemomstandigheden is het bij een bemesting regelmatig de vraag: kies ik voor een ammonium- of een nitraatstikstof? De praktijk leert dat beide vormen van N nodig zijn in het groeiseizoen. Nitraat is direct beschikbaar en ammonium wordt na nitrificatie opneembaar.

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen Verbeteren van de mogelijkheden om dierlijke mest in de akkerbouw in te zetten, draagt bij aan de visie van het ministerie van LNV om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat stelt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw. Deze week gaf Van Wenum tijdens een sectoravond in Arnhem