NIEUWS

  • Grasveredelingsbedrijf Barenbrug werkt aan een nieuw soort voedergras waarbij koeien substantieel minder methaan uitstoten. Dat meldt het Financieele Dagblad. Barenbrug verwacht dat het gras ertoe leidt dat koeien buiten in de wei circa 10 procent minder methaan produceren. Het gras zou over een jaar of zes op de markt kunnen komen, verwacht Barenbrug-directeur JohnThijssen. Koeien

  • LTO Noord is verrast door de uitspraak over het Nederlandse stikstofbeleid. De Raad van State bepaalde vandaag dat dat beleid in strijd is met Europese natuurwetgeving. “We hadden niet verwacht dat het PAS helemaal zou worden afgeschoten. Dit betekent nogal wat”, zegt regiovoorzitter Trienke Elshof. Voor veel veehouders breekt een onzekere tijd aan. Ontwikkelingsplannen van

  • Zowel in de akkerbouw als in de melkveehouderij behalen duurzame voorlopers de beste bedrijfsresultaten. Dat blijkt uit onderzoek naar duurzame voorlopers van Amelie Weber, masterstudent aan Wageningen University & Research. Voor de akkerbouw vergeleek Weber de resultaten van Veldleeuweriktelers met het landelijk gemiddelde en bij melkveehouders zette zij de resultaten van de deelnemers aan Koeien

  • Mestkelders zijn brandbare gasbommen. Dichte vloeren versterken dit gevaar. Mestgasdeskundige Jetty Middelkoop windt er geen doekjes om. Na meerdere explosies in stallen door vermoedelijk exploderende mestgassen, liggen emissiearme vloeren in melkveestallen onder een vergrootglas. Hoe groot zijn de gevaren en wat zijn oplossingen? Incidenten met mestgassen in stallen lopen geregeld met een sisser af en

  • Het mestbeleid moet op de schop. Alle opties staan open. De ruimte om fors te veranderen is te klein. Het huidige mestbeleid is ondanks de roep om aanpassing wél effectief. Zo is de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd. In veel regio’s wordt de milieunorm van 50 milligram nitraat per liter in het bovenste grondwater gehaald. Die norm

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen Afhankelijk van de weers-, gewas en bodemomstandigheden is het bij een bemesting regelmatig de vraag: kies ik voor een ammonium- of een nitraatstikstof? De praktijk leert dat beide vormen van N nodig zijn in het groeiseizoen. Nitraat is direct beschikbaar en ammonium wordt na nitrificatie opneembaar.

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen Verbeteren van de mogelijkheden om dierlijke mest in de akkerbouw in te zetten, draagt bij aan de visie van het ministerie van LNV om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat stelt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw. Deze week gaf Van Wenum tijdens een sectoravond in Arnhem

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen De gezamenlijke mestsector heeft de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Met ondertekening van de gedragscode geven veehouders, mestverwerkers, transporteurs, loonwerkers en andere partijen in de mestketen aan dat zij volgens de regels mest produceren, transporteren, aanwenden en/of verwerken. De ondertekening van KeurMest® is vrijwillig, maar in

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen Eindelijk regen, maar hoe nu bemesten? Wanneer de grasmat verdroogd is, kan de bemesting voor de rest van het seizoen beperkt blijven tot een kleine gift dierlijke mest. Op beregende percelen, of percelen die een goede vochtvoorziening hebben, kan de bemesting op veengronden beperkt worden tot

  • Nederlandse Melkveehouders Vakbond wil verruiming uitrijseizoen Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft minister Schouten verzocht om het uitrijseizoen voor mest te verruimen tot half oktober voor alle gronden. Dit in verband met de aanhoudende droogte. Ter voorkoming van nutriëntenverlies uit mest en nitraatvergiftiging bij koeien. De brief die de Vakbond schrijft aan minister Schouten: Geachte minister Schouten,