Ruimte voor nieuw mestbeleid beperkt

Het mestbeleid moet op de schop. Alle opties staan open. De ruimte om fors te veranderen is te klein.

Het huidige mestbeleid is ondanks de roep om aanpassing wél effectief. Zo is de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd. In veel regio’s wordt de milieunorm van 50 milligram nitraat per liter in het bovenste grondwater gehaald.

Die norm hoort bij de Europese nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Maar er zijn ook nog gebieden, met name in de zuidelijke zandregio, waar de normen niet overal worden gehaald.

Herbezinning mestbeleid

In december 2017 kondigde landbouwminister Carola Schouten een fundamentele herbezinning van het mestbeleid aan. Ze wil een serieuze poging doen om het mestbeleid eenvoudiger te maken.

Schouten is daarvoor in gesprek gegaan met boeren, landbouworganisaties, de watersector, milieubewegingen, overheidsinstellingen en wetenschappers. Ze wil naar een beleid dat stuurt op mestproductie en mestgebruik, minder administratiedruk en de fraude uitbannen.

De herbezinning op het mestbeleid is nu in volle gang. In december vorig jaar werd de aftrap gedaan met vertegenwoordigers vanuit alle partijen die betrokken zijn bij het mestbeleid.

Dat zijn veehouders en akkerbouwers, natuur- en milieuorganisaties, overheden, loonwerkers, mesthandelaren en controle-instanties. Voor Schouten zijn alle opties open, van aanpassen op onderdelen in het huidige beleid tot volledig nieuw beleid.

4 thema‘s

Op 4 regionale bijeenkomsten is gesproken over de 4 thema’s:

  • kringlooplandbouw
  • mestmarkt
  • bodem
  • technologie

De meningen bleken sterk verdeeld en volgen bekende opvattingen.

Op de sessie over kringlooplandbouw blijkt dat veel boeren graag de kringloop meer willen sluiten. Maar over de vraag op welke schaal dit het beste kan, verschillen de opvattingen sterk.

Agrariërs willen meer gebruik maken van dierlijke mest, om zo het kunstmestgebruik te verminderen. Het toestaan van meer dierlijke mest zou meteen de prikkel om te frauderen met mest verminderen. Vereenvoudiging van de regelgeving doet dit volgens de ondernemers ook, omdat volgens hen veel fouten bij de uitvoering worden aangemerkt als fraude.

LEES VERDER