Akkerbouw wil betere inzet dierlijke mest

Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen

Verbeteren van de mogelijkheden om dierlijke mest in de akkerbouw in te zetten, draagt bij aan de visie van het ministerie van LNV om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat stelt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw.

Deze week gaf Van Wenum tijdens een sectoravond in Arnhem een toelichting op de bijdrage van de akkerbouwsector aan de circulaire landbouw. 'In de eerste plaats pleiten we voor ruimere fosfaatnormen. Er is dan meer ruimte om in onze bouwplannen bodemverbeteraars in te zetten.'

Verder wil LTO zich volgens Van Wenum in gesprekken met de overheid sterk maken voor gewasderogatie om naast grasland ook dunne fractie van dierlijke mest aan te kunnen wenden in akkerbouwgewassen. 'Daarbij denken we aan wintertarwe, winterkoolzaad en bijvoorbeeld graszaad.'

Vage beschrijving

De akkerbouwvoorman vindt dat het ministerie van LNV nog wat vaag is in de beschrijving van de visie om te komen tot meer kringlooplandbouw. 'Concreet zou het moeten inhouden dat we minder afhankelijk zijn van fossiele energie, beter samenwerken tussen sectoren, ons meer focussen op de bodem, reststromen hergebruiken en minder kunstmest toepassen.'

LTO-Akkerbouw is fel tegenstander van het extra belasten van kunstmest om het gebruik terug te dringen. Van Wenum benadrukt dat nog maar eens. 'We willen zeker geen kunstmesttaks en het is ook een utopie om te denken dat de akkerbouw volledig zonder kunstmest kan. De overheid veroordeelt met name stikstofkunstmest, vooral vanwege de grote energievraag in het productieproces. We hopen dat er ruimte komt voor de meststoffenindustrie om energievriendelijke alternatieven te onderzoeken.'

Eenvoudige registratie

Over de samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders zegt Van Wenum dat de overheid dat beter zou moeten faciliteren. 'Dat begint met een eenvoudige registratie voor het uitwisselen van percelen. Nu is dat vaak nog te omslachtig of er is niet genoeg duidelijkheid over de rechten en plichten met betrekking tot het grondgebruik.'

Tot slot vindt LTO-Akkerbouw dat de kringlooplandbouw ook in de Europese Unie binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid meer gestimuleerd zou kunnen worden. 'We missen de extra steun en waardering voor de productie van bijvoorbeeld granen en eiwitgewassen. Dat kan in de vorm van hogere EU-premies. Het is vreemd dat de betalingsrechten voor deze gewassen nu nog gelijk zijn aan die van aardappelen en uien.'

Bron: Nieuwe Oogst 29-11-2019