Impressum

IMPRESSUM

Deze website www.drijfmest.nl is een URL-domein van:

Rinagro B.V.
Buorren 4, 8756 JP  PIAAM
Telefoon 0515-232724 - Telefax 0515-233122

Directie: Dhr. R. Joustra

Hoewel bij het ontwikkelen en actualiseren van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd is en / of anderszins niet meer juist is.
Rinagro B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud (aanpak, adviezen, toepassing van gebruiksnormen, etc.) van deze website en de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen en / of hyperlinks in deze website voeren naar informatiedragers die door derden worden beheerd en bijgehouden en waarover Rinagro B.V. dus geen inhoudelijke controle heeft. Rinagro B.V. draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid of enig ander aspect van die informatie.
Niets uit deze content (tekst + foto's + grafische voorstellingen) in deze website mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Rinagro B.V.

De website www.drijfmest.nl is voornamelijk gebaseerd op informatie van een onafhankelijke bron: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (kortweg LNV). Daarnaast hebben organisaties in de periferie van deze bedrijfstak hun naam, producten en/of activiteiten verbonden aan deze website. Naast de directe commerciële uitingen (banners, buttons en printinformatie) worden in de rubriek Productinformatie verdere details verstrekt over noviteiten, producten en diensten. Rinagro B.V. draagt hiermee geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid of enig ander aspect van deze productinformatie. De volledige verantwoordelijkheid voor gebruik en toepassing van de aangeboden productinformatie ligt bij de adverteerder.

Content en actualisatie:

Rinagro heeft een samenwerking met het Business Center van het Van Hall Instituut te Leeuwarden voor de aanlevering en actualisatie van de content op deze website. Het Van Hall Instituut fungeert als webmaster van www.drijfmest.nl