Melkveehouderij

  • Het rapport van de Taskforce Verdienvermogen bevat enkele interessante denkrichtingen, maar legt verder vooral de uitdagingen rondom verdienvermogen van kringlooplandbouw bloot. Dat melden LTO Nederland, POV en NAJK in een gezamenlijke reactie op het rapport. Zij hebben vooral zorgen om het gelijke speelveld en het dwingende sturingsmodel. De Taskforce Verdienvermogen is ingesteld door het ministerie

  • Boeren bij Natura 2000-gebieden die willen blijven boeren, moeten door kunnen gaan. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in een toelichting op de stikstofaanpak van het kabinet. In de gebiedsgerichte aanpak die het kabinet voorstaat, gaat de aandacht eerst uit naar boeren die al plannen hebben om te stoppen. De focus ligt daarbij op verouderde bedrijven

  • Op de site van RVO is de nieuwste handreiking bedrijfsspecifieke excretie (BEX) gepubliceerd. De nieuwste bijbehorende software is te downloaden via de excretiewijzer op de WUR-site. Het ministerie van LNV en de sector hebben in 2006 in samenspraak de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee’ (Handreiking BEX) laten ontwikkelen. De melkveehouder kan deze in het kader van

  • Grasveredelingsbedrijf Barenbrug werkt aan een nieuw soort voedergras waarbij koeien substantieel minder methaan uitstoten. Dat meldt het Financieele Dagblad. Barenbrug verwacht dat het gras ertoe leidt dat koeien buiten in de wei circa 10 procent minder methaan produceren. Het gras zou over een jaar of zes op de markt kunnen komen, verwacht Barenbrug-directeur JohnThijssen. Koeien

  • LTO Noord is verrast door de uitspraak over het Nederlandse stikstofbeleid. De Raad van State bepaalde vandaag dat dat beleid in strijd is met Europese natuurwetgeving. “We hadden niet verwacht dat het PAS helemaal zou worden afgeschoten. Dit betekent nogal wat”, zegt regiovoorzitter Trienke Elshof. Voor veel veehouders breekt een onzekere tijd aan. Ontwikkelingsplannen van

  • Het mestbeleid moet op de schop. Alle opties staan open. De ruimte om fors te veranderen is te klein. Het huidige mestbeleid is ondanks de roep om aanpassing wél effectief. Zo is de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd. In veel regio’s wordt de milieunorm van 50 milligram nitraat per liter in het bovenste grondwater gehaald. Die norm

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen Afhankelijk van de weers-, gewas en bodemomstandigheden is het bij een bemesting regelmatig de vraag: kies ik voor een ammonium- of een nitraatstikstof? De praktijk leert dat beide vormen van N nodig zijn in het groeiseizoen. Nitraat is direct beschikbaar en ammonium wordt na nitrificatie opneembaar.

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen De gezamenlijke mestsector heeft de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Met ondertekening van de gedragscode geven veehouders, mestverwerkers, transporteurs, loonwerkers en andere partijen in de mestketen aan dat zij volgens de regels mest produceren, transporteren, aanwenden en/of verwerken. De ondertekening van KeurMest® is vrijwillig, maar in

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen Eindelijk regen, maar hoe nu bemesten? Wanneer de grasmat verdroogd is, kan de bemesting voor de rest van het seizoen beperkt blijven tot een kleine gift dierlijke mest. Op beregende percelen, of percelen die een goede vochtvoorziening hebben, kan de bemesting op veengronden beperkt worden tot

  • Nederlandse Melkveehouders Vakbond wil verruiming uitrijseizoen Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft minister Schouten verzocht om het uitrijseizoen voor mest te verruimen tot half oktober voor alle gronden. Dit in verband met de aanhoudende droogte. Ter voorkoming van nutriëntenverlies uit mest en nitraatvergiftiging bij koeien. De brief die de Vakbond schrijft aan minister Schouten: Geachte minister Schouten,